Na sprzedaż pasywny dom jednorodzinny w stanie deweloperskim, o pow. użytkowej 167 m2 (105 m2 parter i poddasze użytkowe + 62 m2 przyziemie) w zabudowie bliźniaczej. Dom położony jest w zielonej dzielnicy Jaworzna – Jeleń przy ul. Bagno.

Kupujący nie płaci prowizji pośrednictwa.

Oferowany dom znacznie przewyższa standardem energetycznym wymagania obowiązujące od początku 2021 roku.

Dzięki temu koszty ogrzewania są 10-krotnie mniejsze niż w domach standardowych, natomiast całkowite koszty eksploatacji są w porównaniu z tymi domami kilkukrotnie niższe.

Takie efekty zostały uzyskane dzięki zastosowaniu szeregu nowoczesnych rozwiązań:

 • wentylacji mechanicznej z rekuperatorem odzyskującym ciepło z powietrza zużytego (wywiewanego),
 • pompy ciepła służącej do zasilania ogrzewania podłogowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • doskonałej izolacji przegród zewnętrznych, również od gruntu, eliminującej mostki cieplne,
 • pasywnej stolarki zewnętrznej wraz z roletami sterowanymi pilotem,
 • pierwszego w Polsce gruntowego glikolowego wymiennika ciepła zainstalowanego pod domem.

Poza radykalnie zredukowanymi kosztami eksploatacji dodatkowymi zaletami domu są:

 • zwolnienie z podatku od nieruchomości przez okres 10 lat,
 • skuteczna filtracja powietrza w wentylacji mechanicznej chroniąca nas przed wszelkimi zanieczyszczeniami powietrza, co szczególnie ważne jest dla alergików,
 • możliwość chłodzenia pomieszczeń w czasie letnich upałów dzięki zastosowaniu pompy ciepła oraz gruntowego wymiennika ciepła – dzięki temu nie jest potrzebna specjalna instalacja klimatyzacji, która zużywa dużo energii elektrycznej,
 • dodatkowa, bardzo skuteczna ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (niezależnie od zastosowanej zgodnie z przepisami) istotnie zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców – dzięki skutecznej izolacji podłóg od gruntu,
 • brak możliwości wydzielania się gdziekolwiek wilgoci powodującej powstawanie pleśni i grzybów dzięki całkowitemu wyeliminowaniu mostków termicznych a także zastosowaniu skutecznej wentylacji z odzyskiem ciepła,
 • poczucie komfortu cieplnego dzięki równomiernym temperaturom na wszystkich przegrodach i w powietrzu przy zastosowaniu ogrzewania płaszczyznowego (nie wyczuwamy nigdzie zimnych ścian i podłóg),
 • doskonała izolacja akustyczna, którą zapewniają ściany zewnętrzne oraz okna i drzwi w standardzie pasywnym,
 • bezobsługowe funkcjonowanie instalacji (wentylacja, instalacje OZE)
 • możliwość zaopatrzenia domu w wodę z własnego odwiertu na działce.

Pozwolenie na użytkowanie domu wydał PINB we wrześniu 2020 roku.

 

Na parterze domu znajduje się salon połączony z kuchnią z wyjściem na taras od strony południowej, mniejszy pokój, łazienka, pomieszczenie techniczne oraz wiatrołap.

Na poddaszu użytkowym są trzy pokoje, duża łazienka oraz garderoba.

Przyziemie o wysokości 2,3 m stanowi oddzielny lokal z niezależnym wejściem, który można urządzić w dowolny sposób, przewidując np. saunę, dodatkową łazienkę, pokoje lub przeznaczyć na inny cel, np. działalność gospodarczą, wynajem itp.

W oknach są zamontowane metalowe rolety antywłamaniowe, obsługiwane przez pilota.

Dom zbudowany jest na kameralnym osiedlu (6 domów jedno- lub dwurodzinnych), na działce wielkości 673 m2 z przewidzianym miejscem na garaż i miejscami parkingowymi. Osiedle docelowo będzie ogrodzone, ze wspólną bramą z napędem mechanicznym oraz monitoringiem.

Podłączone media: prąd (siła), woda miejska (możliwość własnej studni głębinowej), kanalizacja.

Cena: 749 000 zł.

Nasi eksperci finansowi pomogą bezpłatnie w uzyskaniu atrakcyjnego kredytu.

Nieruchomość jest posadowiona w bardzo dobrej lokalizacji –  w spokojnej, rekreacyjnej dzielnicy Jaworzna – Jeleń, w bliskim sąsiedztwie lasów, rzeki Przemszy i Jeziora Imielińskiego. Jednocześnie najbliższa okolica jest dobrze skomunikowana – 1,5 km do węzła z autostradą A-4. Dojazd do centrum Katowic i Sosnowca zajmuje 20 min, do Krakowa 45 min, do centrum Jaworzna i Chrzanowa 10 min, do centrum Mysłowic 15 min.

Wybitnie energooszczędny (pasywny) standard energetyczny domu potwierdzony jest certyfikatem energetycznym.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Agnieszka Niechciał
Doradca d/s Nieruchomości
tel. 884 699 007
mail: a.niechcial@wgn.pl

– – – – –

For sale passive detached house in developer state, with usable area of 167 m2 (105 m2 ground floor and usable attic + 62 m2 basement). The house is located in the green district of Jaworzno – Jeleń at Bagno Street.

The buyer does not pay agency commission.

The house offered significantly exceeds the energy standard requirements applicable from the beginning of 2021.

As a result, heating costs are 10 times lower than in standard houses, while the total operating costs are several times lower compared to those houses.

Such effects have been achieved through the use of a number of modern solutions:

 • mechanical ventilation with recuperator recovering heat from used (exhausted) air,
 • a heat pump for underfloor heating and domestic hot water preparation
 • excellent insulation of external walls, also from the ground, eliminating thermal bridges
 • passive external woodwork including remote-controlled roller blinds
 • Poland’s first ground-based glycol heat exchanger installed under the house.

Apart from radically reduced running costs, the house’s additional advantages are:

 • exemption from property tax for a period of 10 years,
 • effective air filtration in mechanical ventilation protecting us from all air pollutants, which is especially important for allergy sufferers,
 • possibility to cool down rooms during summer heat waves thanks to a heat pump and a ground heat exchanger – thanks to this, there is no need for a special air-conditioning system, which consumes a lot of electricity,
 • additional, very effective protection against electric shock (irrespective of the legal regulations applied) significantly increasing the safety of residents – thanks to the effective insulation of floors from the ground,
 • no possibility of dampness escaping anywhere and causing mould and mildew thanks to the complete elimination of thermal bridges and the use of effective ventilation with heat recovery
 • feeling of thermal comfort due to even temperatures in all partitions and in the air when using surface heating (we do not feel cold walls and floors anywhere),
 • excellent acoustic insulation provided by external walls and passive standard windows and doors,
  maintenance-free operation of installations (ventilation, RES installations)
 • possibility to supply the house with water from own borehole on the plot.

Permission to use the house was granted by the PINB in September 2020.

On the ground floor of the house there is a living room connected with the kitchen with an exit to the terrace on the south side, a smaller room, a bathroom, a technical room and a vestibule.

In the usable attic there are three rooms, a large bathroom and a dressing room.

The attic with a height of 2.3 m is a separate unit with an independent entrance, which can be arranged in any way you wish, e.g. with a sauna, an additional bathroom, rooms, or can be used for other purposes, e.g. business activity, rental, etc.

The windows are equipped with burglar-proof metal roller blinds operated by a remote control.

The house is built on an intimate compound (6 detached or semi-detached houses), on a plot of 673 m2 with room for a garage and parking spaces. The estate will eventually be fenced, with a common gate with mechanical drive and monitoring.

Connected utilities: electricity (power), municipal water (possibility of own deep well), sewage system.

Price: 749 000 PLN.

Our financial experts will help free of charge in obtaining an attractive credit.

The property is situated in a very good location – in a quiet, recreational district of Jaworzno – Jeleń, in a close proximity to forests, the Przemsza river and Lake Imielińskie. At the same time, the nearest neighbourhood is well-communicated – 1.5 km to the A-4 motorway junction. It takes 20 min to get to the centre of Katowice and Sosnowiec, 45 min to Krakow, 10 min to the centre of Jaworzno and Chrzanów, 15 min to the centre of Mysłowice.

Outstanding energy-saving (passive) standard of the house is confirmed by an energy certificate.

Do you have any questions? Call or write:

Filip Rauba
Customer service in English
tel. (+48) 534 210 299
e-mail: f.rauba@wgn.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie i kopiowanie zdjęć, opisów oraz informacji bez zgody jest zabronione.