Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest WRECZ Ltd,
Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, United Kingdom.
Biuro w Polsce: 40-012 Katowice, ul. Św. Jana 11/4,
tel: 884 699 007,
mail: biuro@wrecz-nieruchomosci.pl.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres e-mail: biuro@wrecz-nieruchomosci.pl, pisemnie na adres naszej siedziby podany w pkt.1 lub telefonicznie pod numer 884 699 007.
Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak m.in imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres Twojej nieruchomości w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), doradztwa i dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy, spersonalizowanego marketingu bezpośredniego w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub jeżeli nie została ona zawarta (art. 6 ust. 1 lit.f RODO), innych usług powiązanych / oferowanych oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową pośrednictwa lub jeżeli nie została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przykładowymi działaniami marketingowymi, które podejmujemy są np. prośba o wystawienie opinii po zrealizowanej transakcji, prośba o polecenie nas znajomym, przesłanie życzeń świątecznych lub informacji o nowościach w naszej firmie. W przypadku jeśli poszukujesz nieruchomości przesyłamy lub proponujemy telefonicznie im co jakiś czas nowe oferty dostosowane do Twoich kryteriów.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwom grupom: naszym pracownikom i współpracownikom (m.in agentom prowadzącym działalność gospodarczą pracującym w naszej firmie na mocy umowy agencyjnej), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, oraz innym odbiorcom danych np. dostawcom usług IT, urzędnikom, notariuszom, prawnikom, fotografom, doradcom kredytowym.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w prostym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

– – – – –

The administrator of your personal data (hereinafter referred to as the „Administrator”) is WRECZ Ltd,
Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, United Kingdom.
Office in Poland:, 40-012 Katowice, ul. Św. Jana 11/4,
phone: (+48) 884 699 007,
e-mail: biuro@wrecz-nieruchomosci.pl.
For all matters relating to the processing of your personal data by us and the exercise of your rights in relation to data processing, you can contact us at the e-mail address: biuro@wrecz-nieruchomosci.pl, in writing at the address of our registered office given in point 1 or by telephone at 884 699 007.
As a Controller, we have not appointed a Data Protection Officer.
We will process your personal data such as, your name, telephone number, e-mail, address of your property for the purpose of performing the agency contract (Art. 6(1)(b) and (c) RODO), performing activities aimed at concluding the contract, personalised direct marketing during the performance of the contract as well as after its expiry or if it has not been concluded (Art. 6(1)(f) RODO), other related / offered services and the possible investigation and defence against possible claims related to the brokerage contract concluded or if not concluded (art. 6(1)(f) RODO).
Examples of marketing activities we undertake are, for example, asking you to provide feedback after a completed transaction, asking you to recommend us to your friends, sending Christmas wishes or information about news in our company. If you are looking for a property, we send or offer by telephone new offers adapted to your criteria from time to time.
In certain situations, we have the right to pass on your data if this is necessary for us to perform our services. We will only pass your data on to two groups: our employees and associates (e.g. commercial agents working for us under an agency contract) who need to have access to your data in order to perform their duties, and other data recipients e.g. IT service providers, civil servants, notaries, lawyers, photographers, credit advisors.
You have the right of access to your data and the right to request rectification, erasure, restriction of processing. In particular, you have the right to object to processing for direct marketing purposes.
To the extent that your data is processed for the purpose of concluding and performing a contract/providing services or processed on the basis of consent – you also have the right to data portability. In this situation, you will receive your personal data from us in a simple, commonly used, machine-readable format. You can send this data to another data controller.
You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection (formerly GIODO) when you consider that the processing of your personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.