Oferujemy kompleksową usługę zarządzania najmem.
Ta specjalistyczna usługa jest skierowana do osób, które nie mogą bezpośrednio lub nie chcą zajmować się wynajęciem swojego domu / mieszkania / lokalu. Jest ona również świetnym rozwiązaniem dla inwestorów mających już w swoim portfelu wiele nieruchomości.

Do Naszych obowiązków należy
– odpowiedni marketing nieruchomości;
– szukanie odpowiedniego najemy oraz jego weryfikacja;
– podpisywanie w imieniu Właściciela bezpiecznych umów oraz innych dokumentów, gwarantujących skuteczne działanie;
– obsługa podatkowa najmu;
– rozliczanie płatności od dostawców mediów;
– rozwiązywanie aktualnych problemów;
– windykacja należności za najem;
– kontrola techniczna nieruchomości i bieżące naprawy;– organizacja usługi sprzątania;
– rozliczenie najmu przy zakończonej współpracy z Najemcą.
Generalnie Właściciel oddający Nam swoją nieruchomość pod opiekę ma od Nas całkowite wsparcie na każdym etapie usługi wynajmu.

Dodatkowe usługi:
Osobną usługą, jaką oferujemy jest samo poszukiwanie Najemcy – które jest inaczej rozliczane, a jest usługą pośrednictwa w wynajmie mieszkania / domu / lokalu.
Zajmujemy się również zarządzaniem najmem krótkoterminowym, gdzie Nasze duże doświadczenie w tym temacie również zasługuje na uwagę.
Jest także możliwość wynajmu hybrydowego – wykorzystuje się wtedy oba rozwiązania najmu: krótkoterminowego oraz długoterminowego. Daje to pożądane rezultaty w pewnych lokalizacjach i okresach czasowych.

Dodatkową usługą jest wynajem nieruchomości na pokoje – dla studentów lub pracowników.
Widzimy spore zapotrzebowanie na tego typu działalność i zdobyliśmy także kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.
Jak widać – usługa zarządzania najmem ma wiele twarzy, a My znamy każdą 🙂
Możesz Nam zaufać!

– – – – –

We offer a comprehensive tenancy management service.
This specialist service is aimed at people who cannot directly or do not want to deal with the letting of their house / flat / property. It is also a great solution for investors who already have a number of properties in their portfolio.

Our responsibilities include
– proper marketing of the property;
– searching for a suitable tenant and verifying it;
– signing secure contracts and other documents on behalf of the landlord, ensuring successful operation;
– handling rental taxes;
– accounting for payments from utility providers;
– solving current problems;
– collection of rental receivables;
– technical inspection of the property and ongoing repairs;- organisation of the cleaning service;
– settlement of the lease at the end of the tenant’s cooperation.
In general, the Owner placing his/her property in our care has total support from us at every stage of the rental service.

Additional services:
A separate service we offer is the tenant search itself – which is billed differently, and is an intermediary service for the rental of a flat / house / premises.
We also manage short-term rentals, where Our extensive experience in this subject is also worthy of note.
There is also the possibility of a hybrid rental – both short-term and long-term rental solutions are then used. This gives the desired results in certain locations and time periods.

An additional service is the rental of properties for rooms – for students or employees.
We see a lot of demand for this type of activity and have also gained qualifications and experience in this area.
As you can see – the rental management service has many faces, and we know each one 🙂
You can trust us!