Zarządzanie nieruchomością jest profesjonalną usługą, dzięki której Właściciel nieruchomości realizuje zaplanowane korzyści związane z danym budynkiem lub lokalem, po to, aby zoptymalizować koszty utrzymania i wygenerować jak największe zyski.
Najpełniejsze wykorzystanie potencjału równa się tutaj z powierzeniem obowiązków związanych z zarządzaniem profesjonalnemu Zarządcy nieruchomości, co wiąże się również z oszczędnością czasu Właściciela lub Wspólnoty.
Rozumiemy potrzeby Właścicieli lokali / budynków oraz Najemców i staramy się obu stronom zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Działając na rzecz Właścicieli, dbamy o ich interesy tak, by mieli poczucie dobrze powierzonego biznesu.
Artykuł 184 b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. określa, na czym polega zarządzanie nieruchomościami. Zgodnie z nim jest to szereg decyzji oraz czynności, których celem jest utrzymanie podlegających Nam obiektów w stanie niepogorszonym, bieżące administrowanie nimi oraz zapewnianie właściwej gospodarki ekonomicznej.

Jakimi nieruchomościami zarządzamy?
Jako Zarządca nieruchomości, zapewniamy pełną opiekę nad powierzonym lokalem / budynkiem. Może to być zarówno osobny lokal mieszkalny lub usługowy, budynek mieszkalny (prywatne domy wielorodzinne, bloki czy kamienice), jak również budynki komercyjne, np. biurowce.

Jaki jest zakres Naszych obowiązków, jako zarządcy nieruchomości?
Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa obiektu, która obejmuje m.in.:
– bieżące administrowanie powierzoną nieruchomością zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi oraz etycznymi
– zapewnienie bezpiecznego użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz dbałości o utrzymanie w niepogorszonym stanie zgodnie z przeznaczeniem
– prowadzenie książki obiektu budowlanego i innej dokumentacji technicznej
– zlecanie oraz nadzorowanie prac remontowych i konserwacyjnych
– zlecanie okresowych przeglądów wszystkich instalacji
– bieżąca obsługa techniczna budynku
– współpraca z innymi podmiotami w celu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć
– utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym także odśnieżanie
– negocjowaniem warunków oraz zawieranie umów z najemcami, dostawcami mediów oraz innymi firmami zewnętrznymi
– prowadzenie księgowości
– obsługa należności finansowych
– uczestnictwo w eksmisjach
– reprezentowanie właściciela lub wspólnoty mieszkaniowej przed innymi firmami i urzędami.

Poza tym firma, której powierzamy zarządzanie nieruchomością może zająć się:
– doradztwem na etapie zakupu lub sprzedaży obiektu
– komercjalizacją budynku
– rejestracją w Urzędach
– założeniem konta bankowego
– przygotowaniem budżetu na każdy kolejny rok zarządzania oraz planowanych inwestycji, także komercyjnych
– pełna obsługa najemców
Powierzenie powyższych czynności Naszej firmie i Zespołowi to pewność, że Wasz budynek jest w dobrych rękach!

– – – – –

Property management is a professional service through which the property owner realises the planned benefits associated with a building or premises in order to optimise maintenance costs and generate the greatest possible profit.
Making the most of the potential here equates to entrusting the management responsibilities to a professional Property Manager, which also saves the Owner or Community time.
We understand the needs of Landlords/Buildings and Tenants and strive to provide a sense of security for both parties. Acting on behalf of the Owners, we look after their interests so that they have a sense of well-trusted business.
Article 184 b of the Real Estate Management Act of 21.08.1997 defines what real estate management consists of. According to it, it is a series of decisions and activities whose aim is to maintain the objects under our control in an undamaged state, to administer them on an ongoing basis and to ensure proper economic management.

What kind of properties do we manage?
As a property manager, we provide full care of the premises / building entrusted to us. This may be a separate residential or commercial premises, a residential building (private multi-family houses, blocks of flats or townhouses), as well as commercial buildings, such as office buildings.

What are our responsibilities as property managers?
Our task is to provide comprehensive service of the facility, which includes, among others
– day-to-day administration of the entrusted property in accordance with the best professional and ethical standards
– ensuring the safe use and proper operation of the property and ensuring that it is maintained in perfect condition for its intended use
– maintaining the building log book and other technical documentation
– ordering and supervising repair and maintenance work
– ordering periodic inspections of all installations
– the day-to-day maintenance of the building
– cooperating with others to carry out planned projects
– maintaining cleanliness inside and outside the building, including snow clearing
– negotiating terms and conditions and concluding contracts with tenants, utility providers and other external companies
– bookkeeping
– handling financial receivables
– participation in evictions
– representation of the owner or housing association before other companies and authorities.

In addition, the company entrusted with the management of the real estate can take care of:
– advising at the stage of purchase or sale of the building
– commercialisation of the building
– registration with the authorities
– opening a bank account
– preparation of the budget for each year of management and planned investments, including commercial ones
– full service of tenants
By entrusting the above activities to our company and team, you can be sure that your building is in good hands!