Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami i zarządzania najmem – Polska i Europa.

Przyjmujemy oferty sprzedaży nieruchomości z rynku wtórnego oraz pierwotnego (mieszkanie, dom, działka, nieruchomość komercyjna) głównie na zasadzie wyłączności.

Podejmując się sprzedaży określonej nieruchomości, poświęcamy aktywnie nasze wszystkie zasoby, energię i środki potrzebne do wyeksponowania wszystkich atutów obiektu tak, aby jak najszybciej i najkorzystniej go sprzedać. Podpisujemy umowę tylko z jedną Stroną. Gdy reprezentujemy Sprzedającego, Kupujący nie ma oporu transakcyjnego, nie podpisuje z Nami żadnych umów i nie pobieramy od niego wynagrodzenia.

W zakres czynności obsługowych wchodzi rzetelna wycena, dokładny opis nieruchomości, łącznie z jego planem, profesjonalne zdjęcia / film (również z wykorzystaniem drona), prezentacja nieruchomości we własnej bazie klientów indywidualnych i inwestorów oraz na wielobranżowych portalach w Polsce (nie tylko nieruchomościowych), odpowiedni marketing i pozycjonowanie; odpowiednia prezentacja nieruchomości Kupującemu.

Współpracujemy z wieloma Bankami w Polsce, proponując pełną obsługę procesu kredytowego dla zainteresowanego Klienta oraz ze sprawdzonymi Kancelariami Notarialnymi i Prawnymi, gdzie jest zagwarantowane bezpieczeństwo transakcji. Mamy możliwości wykonania operatu szacunkowego nieruchomości, załatwienia najkorzystniejszego ubezpieczenia dla Naszych Klientów, zrobienie świadectwa energetycznego nieruchomości łącznie z dokumentacją termowizyjną oraz kompleksową usługę wykończenia wnętrz pod klucz. W razie potrzeby załatwiamy również wszelkie inne specjalistyczne usługi prawne i administracyjne.
Zajmujemy się również negocjacjami w imieniu Właścicieli, a także przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich potrzebnych dokumentów do zawarcia transakcji.

Podsumowując – WRĘCZ Nieruchomości oferuje pełną i profesjonalną obsługę: od przygotowania nieruchomości do sprzedaży, poprzez obecność na akcie notarialnym, aż po przekazanie mieszkania nowemu Właścicielowi. Dotyczy to zarówno rynku polskiego, jak i zagranicznego, bowiem współpracujemy z zaufanymi agentami na każdym rynku.

Zajmujemy się również profesjonalnym zarządzaniem najmem krótko-terminowym i długo-terminowym oraz stworzymy dla Ciebie aranżację wnętrza prywatnego i komercyjnego.

Możesz zlecić Nam pełną obsługę swojej nieruchomości.

Warto Nam zaufać!

Contact in English: Filip Rauba | telefon: (+48) 534 210 299 | e-mail: f.rauba (@) wrecz-nieruchomosci.pl

 – – – – – 

Consulting in real estate and lease management – Poland and Europe.

We accept offers for the sale of secondary and primary market properties (flat, house, land, commercial property) mainly on an exclusive basis.

When we undertake the sale of a particular property, we actively devote all our resources, energy and means needed to highlight all the assets of the property in order to sell it as quickly and profitably as possible. We only sign a contract with one Party. When we represent the Seller, the Buyer has no transactional resistance, does not sign any contracts with us and we do not take any remuneration from him.

The scope of service activities includes a reliable valuation, a detailed description of the property, including its plan, professional photos / film (also using a drone), the presentation of the property in our own database of individual clients and investors and on multibranch portals in Poland (not only real estate portals), appropriate marketing and positioning; appropriate presentation of the property to the Buyer.

 

We cooperate with many banks in Poland, offering full service of the credit process for the interested client, as well as with reliable Notary and Legal Offices, where the safety of the transaction is guaranteed. We have the ability to make an appraisal of the property, arrange the most favourable insurance for our clients, make an energy certificate of the property including thermovision documentation and a complex turnkey interior finishing service. If necessary, we also arrange any other specialist legal and administrative services.

We also handle negotiations on behalf of the Owners, as well as preparing and checking all the necessary documents for the transaction.

 

In summary – WRĘCZ Nieruchomości offers a full and professional service: from preparing the property for sale, through being present at the notarial deed, to handing over the flat to the new Owner. This applies to both the Polish and foreign markets, as we cooperate with trusted agents in each market.

We also provide professional management of short- and long-term leases and will create private and commercial interior design for you.

You can outsource the full service of your property to us.

It is worth to trust us!

 

Contact in English: Filip Rauba | telephone: (+48) 534 210 299 | e-mail: f.rauba (@) wrecz-nieruchomosci.pl

 

Dyrektor Biura - Agnieszka Niechciał

Agnieszka Niechciał

Dyrektor Biura / Head of Office

Jestem ilustratorem, grafikiem i dekoratorem wnętrz. Ale mam również kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu najmem krótko – i długoterminowymi, gdzie połączyłam swoje dwie wielkie namiętności: dekoracje / aranżacje wnętrz z nieruchomościami.

Szybko okazało się, że moje umiejętności artystyczne w połączeniu z bardzo dużym doświadczeniem w relacjach międzyludzkich zaowocowały nowym pasjonującym zajęciem, jakim są usługi specjalistyczne w zakresie obrotu nieruchomościami. Moją domeną jest już nie tylko zarządzanie najmem, ale też obrót nieruchomościami prywatnymi i komercyjnymi w Polsce oraz w Europie.

I to jest to, co daje mi naprawdę ogromną satysfakcję!

 – – – – – 

I am an illustrator, graphic designer and interior decorator. But I also have several years of experience in short- and long-term tenancy management, where I combined my two great passions: interior decoration / design with real estate.

It quickly became apparent that my artistic skills, combined with a very strong experience in human relations, resulted in a new passionate occupation: specialist real estate services. My domain is no longer only rental management, but also the marketing of private and commercial real estate in Poland and Europe.

And that is what gives me really great satisfaction!

Administracja biurowa - Filip Rauba

Filip Rauba

Administracja biurowa / Office administration

Filip jest rozgarniętym młodym człowiekiem, który świetnie się sprawdza w wielozadaniowej codzienności biurowej. Obsługuje również Naszych Klientów obcojęzycznych i zajmuje się tłumaczeniem wszelkich tekstów na stronach internetowych i nie tylko, z języka angielskiego.

Prywatnie, Filip lubi świat gier komputerowych, pochłania książki historyczne i fantasy oraz trenuje od wielu lat karate.

 – – – – – 

Filip is a bright young man who excels at multi-tasking in the office. He also supports Our Foreign Language Clients and takes care of translating all texts on websites and beyond, from English.

Privately, Filip enjoys the world of computer games, absorbs historical and fantasy books and has been training in karate for many years.

Adam Rogulski - obsługa informatyczna firm

Adam Rogulski

Obsługa informatyczna / IT services

Człowiek techniczny w Naszym zespole. Adam czuwa nad każdym aspektem informatycznym firmy. Jest również Webmasterem, obsługuje tematy aplikacji internetowych, strony, sklepy, blogi i wszelkie aktualności software. Poza tym, opiekuje się także Naszym sprzętem komputerowym i biurowym – a zna się na wszystkim 🙂

Adam jednocześnie jest kinestetykiem, ma niesamowite zdolności ruchowe i szeroką wiedzę, które to wykorzystuje w prowadzeniu specjalistycznych zajęć aktywności fizycznej dla grup o różnym stopniu zaawansowania oraz profesjonalne zajęcia indywidualne.

 – – – – – 

The technical man in Our Team. Adam oversees every IT aspect of the company. He is also the Webmaster, handling web application themes, websites, shops, blogs and all software news. Apart from that, he also takes care of our computer and office equipment – and he knows everything 🙂

At the same time, Adam is kinaesthetic, has amazing motor skills and a wide knowledge, which he uses in running specialised physical activity classes for groups of different levels and professional individual classes.

Oferujemy najlepszą, o wysokim standardzie, kompleksową obsługę inwestorów oraz indywidualnego klienta w Polsce i za granicą na każdym etapie zakupu.

Zapraszamy do kontaktu:

WRĘCZ Nieruchomości 

(WRECZ Ltd)

Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, United Kingdom.
Biuro w Polsce:

Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

 – – – – – 

We offer the best, high standard, comprehensive service to investors and the individual client in Poland and abroad at every stage of the purchase.

We invite you to contact us:

WRĘCZ Nieruchomości 

(WRECZ Ltd)

Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, United Kingdom.
Office in Poland:

Św. Jana 11/4

40-012 Katowice